Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij in sommige gevallen persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Joost-IT
Veursestraatweg 104a, 2265 CG Leidschendam, 085-049 88 10, contact@joost-it.nl

Joost-IT verkrijgt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, e-mail en telefoon. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Joost-IT verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

· NAW-gegevens
· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
· Geboortedatum en –plaats
· Geslacht
· Pasfoto
· Interessegebieden
· Opleidingsinformatie
· Werkervaring
· Werkgever
· Bankgegevens

Doeleinden

Joost-IT verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
· Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
· Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
· Het onderhouden van contact;
· Een goede en efficiënte dienstverlening;
· Het verrichten van administratieve handelingen;
· Verbetering van de dienstverlening;
· Facturering;
· Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
· Marketing;
· Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan met jouw overeengekomen dienstverlening, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Joost-IT hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien je uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Joost-IT persoonsgegevens hebt verstrekt, geef je daarmee toestemming dat Joost-IT deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

Joost-IT verstrekt jouw gegeven niet aan derden zonder explicite toestemming van jouzelf.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Joost-IT aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Indien jouw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.

Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Joost-IT zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Joost-IT zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Joost-IT passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Joost-IT een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kan je Joost-IT verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar:

Joost-IT
Veursestraatweg 104a, 2265 CG Leidschendam, 085-049 88 10, contact@joost-it.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joost-IT, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06 februari 2019.

Joost-IT kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.